Missie en visie

Waar staan we voor?​
​Stichting Thuiszorg Groot Limburg (STGL) zorgt ervoor dat mensen thuis kunnen blijven wonen middels een passend pakket aan zorg en/of ondersteuning. Wij zetten de beschikbare middelen efficiënt in waarbij cliënten tevreden zijn en welzijn en kwaliteit van leven wordt gewaarborgd.

Wij spelen snel en flexibel in op vragen van cliënten en zoeken daarbij altijd naar mogelijkheden binnen het netwerk rondom de client en de toepassingen op het gebied van ehealth.

Wij zijn voor de professionele zorgverlener een organisatie waar men effectief en efficiënt met behoud van eigenstandigheid en zonder organisatorische beslommeringen zorg en ondersteuning kan bieden.

Bij alle nieuwe ontwikkelingen blijft het uitgangspunt dat de cliënt en zijn/haar welzijn centraal staat. De cliënt heeft en houdt de regie over zijn leven.​

Waar gaan we voor?​
​
STGL wil ervoor zorgdragen dat cliënten zo lang mogelijk in hun eigen huis en buurt kunnen blijven wonen. Dit doen wij samen met de cliënt en naasten. Uitgangspunt is hierbij de vraag aan ondersteuning, zorg en/of dienstverlening vanuit het individu.​

Waar dat nodig is om bovenstaande te realiseren zal STGL actief participeren in ketenzorg en in zorg- en welzijnsnetwerken.  We onderhouden daarbij goede contacten met huisartsen – paramedici – andere zorg- en welzijnsaanbieders.​ We zetten in op integrale samenwerking, niet alleen binnen de formele zorg maar zeer zeker ook binnen de informele zorg. De organisatie faciliteert zodat de medewerkers en de cliënten zich de nieuwe manier van werken eigen kunnen maken. Met vertrouwen, eerlijke terugkoppeling en samenwerking werken we aan het versterken van het welzijn van de cliënten en onze medewerkers.

Het welzijn van de cliënt staat bij Thuiszorg Groot Limburg voorop

Daar waar wij niet de passende zorg en ondersteuning kunnen bieden zullen we er altijd voor zorgen dat de cliënt een passend advies krijgt waar hij/zij wel de juiste zorg en ondersteuning kan krijgen. ​

Onze medewerkers krijgen de ruimte en de veiligheid om de juiste afwegingen te maken om samen met de cliënt tot mogelijkheden te komen. ​

Samen​
STGL is een toegankelijke organisatie voor cliënten en hun naasten, (potentiële) medewerkers en samenwerkingspartners binnen de regio. Alleen ga je snel, maar samen kom je verder. Bij samenwerken gaat het om het gezamenlijk realiseren van een gezamenlijk doel, en hierin anderen kunnen aanvullen en ondersteunen. Het gaat hier verder dan samenwerken als team in de organisatie. Het gaat ook over samenwerken met de cliënt en zijn netwerk. En samenwerken met ketenpartners in de regio.​

Aandacht​
Oprechte aandacht voor de cliënt, medewerker en het mantelzorgnetwerk zorgt ervoor dat je elkaar ziet en hoort. Dit zorgt voor verbinding.​

Toegankelijk
Bij STGL werken gepassioneerde medewerkers die de liefde voor de zorg en voor de organisatie uitstralen. De medewerkers zijn de ambassadeurs met hart voor de zorg en hart voor de cliënt. We doen de dingen die we doen met hart en ziel, omdat we erin geloven!​ TGL onderscheidt zich door een persoonlijke en toegankelijke benadering. Dit geldt zowel voor onze cliënten, onze samenwerkingspartners maar zeker ook voor onze medewerkers.

Vertrouwen​
STGL heeft een open en transparante communicatie: we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Als je vertrouwen geeft krijg je vertrouwen. Dit geldt voor de relatie met de medewerkers maar ook met onze cliënten, stakeholders en netwerkpartners. Onze medewerkers krijgen de ruimte om eigen verantwoordelijkheid en leiderschap te pakken. We werken vanuit de juiste intenties met hetzelfde doel voor ogen namelijk het welzijn van onze cliënten. ​

Bij de intake wordt gekeken of de zorgvraag binnen het postcodegebied valt waar Stichting Thuiszorg Groot Limburg (STGL) zorg levert volgens contracten met zorgverzekeraars en gemeenten. In beginsel levert STGL thuiszorg aan alle cliënten.

Er zijn echter situaties waarin STGL kan besluiten de zorgvraag niet te accepteren:

1.   Wanneer de zorgvraag buiten het postcodegebied van STGL valt;
2.   Wanneer de situatie rond de zorgvraag en/of de zorgvrager maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd;

STGL levert de volgende zorgproducten:

  •  Persoonlijke verzorging en verpleging (Incl. terminale zorg)
  •  Begeleiding individueel
  •  Huishoudelijke zorg

Uitgesloten vormen van zorg zijn:
– Intensieve kindzorg

Uitgesloten cliënten zijn:

  • Cliënten die de hulp niet accepteren
  • Cliënten waarbij het gebruik van alcohol of drugs tot een belemmering in de zorgverlening leidt
  • Cliënten die dermate agressief gedrag vertonen zodat zorgverleners zich bedreigd voelen
  • Cliënten die discrimineren
  • Cliënten die (seksueel) intimiderend gedrag vertonenOp basis van deze in- en uitsluitingscriteria zal worden beoordeeld of STGL de cliënt in zorg neemt. Er wordt dus telkens een individuele beoordeling gemaakt. Indien een cliënt die al in zorg is gaandeweg voldoet aan bovenstaande uitsluitingscriteria, dienen stappen ondernomen te worden die er toe kunnen leiden dat de cliënt die zorg- of ondersteuning krijgt die meer passend is en/of dat de zorgverlening kan worden gestopt.