Over TGL

Samen doen!

Onze cliëntenraad bestaat uit leden die de gemeenschappelijke belangen behartigen van de cliënten van Thuiszorg Groot Limburg. De cliëntenraad heeft de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur over zaken die van algemeen belang zijn voor cliënten. Ook volgt de cliëntenraad het beleid en belangrijke beslissingen op de voet.

De cliëntenraad is hierdoor de stem van de cliënt.

De cliëntenraad houdt zich bezig met de kwaliteit van de zorg en vergadert minimaal 4 keer per jaar. Aan de hand van een agenda worden ontwikkelingen besproken en ontstaan ideeën voor verbetering.

De cliëntenraad bestaat uit een gezonde mix van cliënten, ex-cliënten en mensen die affiniteit hebben met de zorg.

Heeft u interesse in deelname aan de cliëntenraad of wilt u een vergadering bijwonen?

Neem dan gerust contact op met de voorzitter van de cliëntenraad, via telefoon 043 – 347 24 94 of 06 – 49 07 90 95 of stuur een email naar clientenraad@thuiszorggrootlimburg.nl

Thuiszorg Groot Limburg beschikt over een ondernemingsraad. Deze raad bestaat uit eigen werknemers die namens het personeel overleggen met het bestuur. Zo hebben onze werknemers inspraak en kunnen zij bijdragen aan het goed functioneren van Thuiszorg Groot Limburg.

De OR overlegt over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Hierbij heeft de OR recht op alle informatie die voor de uitvoering van zijn taak nodig is. De OR heeft adviesrecht voor belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten. En instemmingsrecht voor besluiten die over personele regelingen gaan.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Peter Geelen (vz)
Emailadres: p.geelen@thuiszorggrootlimburg.nl
  • Toine van Dongen (lid)
  • Rob Janssen (lid)

De Raad vergadert volgens een vast vergaderschema.